AEC READY  สสว.เปิดตัว SMEs 7 สาขา รู้ลึกรู้รอบ ก่อน “ขุดทอง” ตลาดอาเซียน

กระแสการเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เป็นประเด็นที่คนไทยให้ความสำคัญเป็นพิเศษเตรียมตัวรับและรุก พัฒนาต่อยอดธุรกิจเพื่อรองรับตลาดอาเซียนกันทั้งสิ้น ด้วยคิดว่าการรวม 10 ประเทศ เป็นประชาคม สร้างตลาดใหญ่ผู้บริโภค 600 ล้านคน หากส่งสินค้าเข้าไปขายได้ รายได้มหาศาลก็จะตามมา

ฝันหวานผู้ประกอบการไทย ตลาด 600 ล้านคน ของ AEC อาจจะกลายเป็นฝันค้าง โดยเฉพาะ SMEs ไทย หากไม่เรียนรู้ตลาดและศึกษาตลาดให้ดี อย่าลืมว่าคนยิ่งเยอะยิ่งกลายเป็นตลาด “100 พฤติกรรมผู้บริโภค” โดยเฉพาะ SMEsไทย มีข้อเสียเปรียบ คือไม่ได้ผลิตสินค้า “Mass Product” และไม่มีเงินทุนพอที่จะทำการวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคในอาเซียนอย่างเป็นระบบ

ธุรกิจแฟรนไชส์,ธุรกิจ SMEs

ดร.วิมลกานต์  โกสุมาศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ประชากรใน 10 ประเทศอาเซียนประกอบไปด้วยประชากร  3 กลุ่มหลัก คือ จีน มุสลิม และกลุ่มประชากรในประเทศ CLMV       ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม พฤติกรรมแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น มุสลิมในประเทศมาเลเซียน จะเคร่งคัดในศาสนามากกว่ามุสลิมในประเทศอินโดนีเซีย ผู้บริโภคในมาเลเซีย จะไม่ใส่เสื้อที่ทำจากผ้าไหม เพราะเชื่อว่าผิดหลักศาสนา เป็นต้น

“สิ่งที่ SMEs ยังขาดอยู่คือ เรื่องการปูพื้นฐานความรู้เรื่องอาเซียน กฎหมาย ภาษ พฤติกรรมผู้บริโภค และความหลากหลายทางข้อมูล การสร้างมาตรฐานและการหาแหล่ง Outsource และการบริหารจัดการ Supply Chain เป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักของ SMEs ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ”

ดังนั้น สสว.จึงได้เปิดตัวโครงการเตรียมพร้อม SMEs เข้าสู่ AEC หรือ AEC READY มุ่งเสริมความรู้พัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสธุรกิจและเชื่อมเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ นำร่อง 7 อุตสาหกรรม ได้แก่ ก่อสร้าง บริการเพื่อสุขภาพ สิ่งทอ อาหาร การพิมพ์ อัญมณีและเครื่องประดับ พลาสติกและบรรจุภัณฑ์

โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับผิดชอบอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) รับผิดชอบอุตสาหกรรมการพิมพ์ และอุตสาหกรรมบริการเพื่อสุขภาพ สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย รับผิดชอบอุตสาหกรรมก่อสร้าง สถาบันพลาสติก รับผิดชอบอุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ขณะนี้กำลังเดินหน้ารับสมัครผู้ประกอบการจาก 7 กลุ่มธุรกิจทั่วประเทศตั้งเป้า 4,000 ราย เพื่อเข้าอบรมใน 6 กิจกรรมหลัก จากนั้นจะค่อย ๆ คัดเลือกผู้ประกอบการไปทีละสเต็ป เริ่มจากิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งในเรื่องเศรษฐกิจโดยภาพรวม ข้อตกลงและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแนวโน้มและโอกาสการค้าการลงทุน ให้กับผู้ประกอบการ 4,000 ราย

จากนั้นจะจัดการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ต่อด้วยการยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอการ ในด้านการสร้างปละปรับเปลี่ยนตราสินค้า เพิ่มทักษะการสื่อสารภาษต่างประเทศเพื่อธุรกิจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ

จนถึงกิจกรรมสุดท้าย คือ การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยจะคัดจากผู้ประกอบการที่มาอบรม จนเหลือผู้ที่มีความพร้อมจริง ๆ จะได้รับการสนับสนุนโอกาสและลู่ทางการดำเนินธุรกิจในประเทศอาเซียน รวมทั้งจะมีการจัดทำฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมอีกด้วย

AEC Ready ช่วยเหลือ SMEs ได้อย่างไร? ที่ผ่านมา สสว. ได้ทำโครงการ AEC Connect ผลักดันผู้ประกอบการที่มีความพร้อมที่จะส่งออกได้แล้ว เช่น กลุ่มสิ่งทอไปร่วมออกบูธในต่างประเทศ ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดี ส่วนโครงการ AEC Ready เน้นกลุ่ม SMEs ยังไม่ได้ส่งออกสินค้า แต่มีความพร้อมสามารถส่งออกได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ SMEs มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชี้แนะโอกาสทางการค้าการลงทุน ต่อยอดธุรกิจด้วยกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจและเปิดโอกาสให้มีการศึกษาตลาดเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการมีประสบการณ์นำไปสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนธุรกิจ

“SMEs ไทยยังขาดเรื่องจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการในประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น จะมีความปรารถนาในการทำสินค้าที่มีคุณภาพให้ดีที่สุดออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แม้สินค้าจะได้รับความนิยมและสร้างผลกำไรมากมายก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาสินค้าต่อไป ซึ่งจะต่างจากผู้ประกอบการไทย ที่พอสินค้าได้รับความนิยมในตลาดแล้ว จะตกหลุมความสำเร็จไม่พัฒนาต่อเนื่อง ผลมี่ตามมาคือมีคู่แข่งทำสินค้าแนวเดียวกันออกมา และพัฒนาไปได้ไกลกว่า จนสามรถแย่งตลาดไปได้ นี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วง” ดร.วิมลกานต์ กล่าว

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางหน่วยร่วมดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ไปหน้าแรก  ธุรกิจแฟรนไชส์