33 กลยุทธ์วางแผนภาษีสำหรับ เอสเอ็มอี

การวางแผนภาษีสำหรับตัวเจ้าของกิจการ รายได้เกือบทั้งหมดที่ได้ต่อปีจะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษียกเว้นกำไรจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ กำไรจากเงินปันผลรับ เงินสินไหมที่ได้จากการทำประกัน ซึ่งตัวช่วยที่จะใช้เป็นสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคล เช่น การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน RMF-LTF เมื่อซื้อสองกองรวมกันสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท รวมถึงการซื้อประกันชีวิต นอกจากนี้ ยังมีค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้เช่นกัน

ธุรกิจแฟรนไชส์

การวางแผนภาษีนิติบุคคล มีหลักการที่เจ้าของต้องเรียนรู้ 33 ประการคือ

1. เจ้าของกิจการสามารถตั้งบริษัทโดยใช้ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ล้านบาทแรก ถ้าได้กำไรต่อปีไม่เกิน 1.5 แสนบาทจะได้ยกเว้นภาษี
2. ซื้อบริษัทที่ขาดทุนมาเริ่มต้นใหม่ช่วยลดภาระภาษี
3. ตั้งบริษัทเป็นรูปแบบโฮลดิ้งคอมปานีเพื่อถือหุ้นบริษัทในเครือช่วยให้จ่ายภาษีจากเงินปันผลเพียง 15% จากปกติเสีย 37%
4. รายได้จากค่าเสียหาย ค่าสินไหมประกัน เงินชดเชยต่าง ๆ ไม่ต้องเสียภาษี
5. บริษัทมีรายได้จากการขายเครื่องจักรเก่าและซื้อเครื่องใหม่มาแทนไม่ต้องเสียภาษี
6. บริษัทที่ร่วมการสนับสนุนการลงทุนจากบีโอไอไม่ต้องเสียภาษี 8 ปี

นอกจากกฏเกณฑ์เรื่องการขอยกเว้นภาษีแล้วยังมีเทคนิคเรื่องของการเพิ่มรายจ่าย โดยเจ้าของกิจการจะต้องแยกบัญชีระหว่างรายรับ-รายจ่ายของกิจการกับรายจ่ายส่วนตัวออกจากกันอย่างชัดเจนก่อน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

7. บริษัทที่กู้ยืมเงินกรรมการมาใช้หมุนเวียนในธุรกิจ สามารถนำดอกเบี้ยมาหักลดภาษีส่วนของรายจ่ายได้ 1 เท่า
8. ตั้งบริษัทขึ้นเพื่อปล่อยเงินกู้ให้บริษัทในเครือ สามารถหักรายจ่ายได้ทั้งหมด 100% แต่บริษัทแม่ต้องถือหุ้นบริษัทลูกไม่น้อยกว่า 25% ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
9. ตั้งบริษัทขึ้นเพื่อวิจัยและพัฒนาให้กับบริษัทในเครือ รายจ่ายสามารถหักลดภาษีได้ 200%
10. รายจ่ายจากการส่งพนักงานไปอบรม เรียนต่อ กับหน่วยงานภายนอก สามาถนำมาหักลดภาษีได้ 200%
11. รายจ่ายส่งพนักงานฝึกอบรมภายใน สามารถนำมาหักลดภาษีได้ 200%
12. ตั้งบริษัทขึ้นเพื่อจัดอบรมให้บริษัทในเครือ สามารถนำรายจ่ายมาหักลดภาษีได้ 200%
13. เช่าทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการมาใช้ในกิจการ เช่น อาคาร ที่ดิน ค่าใช้จ่ายหักภาษีได้ 100%
14. ตั้งบริษัทขึ้นเพื่อให้เช่ารถยนต์นั่งกับบริษัทในเครือ บริษัทผู้ซื้อสามารถหักรายจ่ายรถยนต์ได้เต็มจำนวน ถ้าซื้อรถใช้เองจะหักได้เพียง 1 ล้านบาท
15. การใช้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สามารถหักลดภาษีได้มากกว่าการซื้อเงินสด

ธุรกิจเอสเอ็มอีส่วนมากต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อรับรองลูกค้า ซึ่งสามารถนำมาหักลดภาษีได้เช่นกัน เช่น

16. จ่ายค่าเลี้ยงลูกค้าจ่าเท่าไรหักได้ทั้งหมด แต่ต้องไม่เกิน 0.3% ของรายได้รวมหรือทุนจดทะเบียน โดยต้องมีใบเสร็จ นามบัตรลูกค้า รับรองรูปแบบการหักลดภาษีโดยการเร่งหักรายจ่าย
17. ค่าสร้างอาคาร โรงงาน บริษัททั่วไปทยอยหักรายจ่ายได้ปีละ 5% เป็นระยะเวลา 20 ปี แต่สำหรับเอสเอ็มอี ปีแรกสามารถหักได้ 25% ที่เหลือทยอยหักได้หมดภายใน 20 ปี
18. ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอสเอ็มอีสามารถหักรายจ่ายได้ภายใน 3 ปี หรือ 33.33%
19. ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถหักรายจ่ายได้ 40% ในปีแรก ที่เหลือทยอยหักได้หมดภายใน 3 ปี
20. ซื้อเครื่องจักรหักรายจ่ายได้ 40% ในปีแรก ทยอยหักได้หมดภายใน 5 ปี
21. ทรัพย์สินอื่น ๆ หักรายจ่ายได้ 100% ปีแรกไม่เกิน 5 แสนบาท ต่อรอบบัญชี ทั้งหมดนี้ช่วยให้เอสเอ็มอี จ่ายภาษีน้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่

กิจกรรมเพื่อ CSR ก็สามาถนำมาหักลดภาษีได้เช่นกัน

22. บริจาคเงินเพื่อสร้างสวนสาธารณะ
23. บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา
24. บริจาคเงินเพื่อสร้างสนามกีฬา ทั้งหมดนี้สามารถหักลดภาษีได้ 200% แต่ไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิ
25. สนับสนุนกองทุนพัฒนากีฬาต่าง ๆ หักลดได้ 100% แต่ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ

นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคการเพิ่มกระแสเงินสดเพื่อให้งบการเงินดีขึ้น

26. ขายทรัพย์สินและเช่ากลับมาใช้ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและรายจ่ายน้อยลง
27. ขายลูกหนี้เพื่อเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ทำให้มีเงินสดเพิ่มขึ้น
28. การเช่าสำนักงานสามารถหักรายจ่ายได้ทั้งจำนวนที่จ่าย แต่ถ้าซื้อสำนักงานจะหักค่าเสื่อมได้ปีละ 5% นอกจานี้
29. ยังสามารถขอคืนเงินอากรจากสรรพากรได้ ถ้าการก่อสร้างอาคาร โรงงานยังไม่เสร็จสิ้น หรือเป็นผู้ส่งออก 100% และสามารถคืนเงินอากรจากศุลกากร
30. กรณีของที่นำเข้ามาและชำระอากรแล้ว แต่ส่งกลับไปในสภาพเดิมภายใน 1 ปี สามารถคืนได้ 9 ใน 10 ส่วน
31. ของที่นำเข้ามาใช้เพื่อการผลิตแล้วส่งออกไปต่างประเทศภายใน 1 ปี สามารถคืนอากรได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วันส่งออก
32. เมื่อบริษัทจ่ายเงินทุกครั้งต้องขอใบเสร็จและใบกำกับภาษีที่ระบุชื่อผู้รับเงินชัดเจน แต่ต้องระวังสลิปบัตรเครดิตซึ่งมักมีปัญหา ควรใช้บิลเงินสดดีที่สุด
33. ทำบุญแต่ระบุว่าไม่ประสงค์ออกนาม ไม่สามารถหักรายจ่ายได้

 

ไปหน้าแรก   ธุรกิจแฟรนไชส์

 

ที่มา นิตยสาร k SME Inspired