เมื่อเกิดกรณีที่ความลับทางการค้าถูกขโมย หรือเอาไปใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว เราควรจะทำอย่างไร

ธุรกิจแฟรนไชส์ ขโมยความลับทางการค้า

วิธีแก้ปัญหาเมื่อถูกคู่แข่งขโมยความลับทางการค้า

ขั้นแรก –  เมื่อเราทราบว่ามีผู้ใดกำลังจะนำเอาความลับทางการค้าของเราไปเปิดเผยหรือเอาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต (แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ อาจจะอยู่ในระหว่างเตรียมการ) เราอาจไปขอให้คณะกรรมการความลับทางการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งขึ้น(โดยไปติดต่อที่กรมฯ) เรียกผู้ที่กำลังจะละเมิดสิทธิของเรานั้นมากไกล่เกลี่ยและให้ระงับการดำเนินการดังกล่าว

ขั้นที่สอง – หากการดำเนินการในขั้นแรกไม่ประสบผลสำเร็จ เราสามารถไปขอให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มีคำสั่งห้ามผู้นั้นไม่ให้ดำเนินการละเมิดสิทธิของเราได้ แต่การดำเนินการในทางศาลส่วนนี้ เราจะต้องหาหลักฐานที่พอจะสนับสนุนยืนยันได้ว่าผู้นั้นกำลังจะเอาความลับไปเปิดเผยจริง ๆ ไปเสนอต่อศาลด้วย เพื่อศาลจะได้พิจารณาว่าคำขอของเรานั้นฟังขึ้นหรือไม่เพียงใด เมื่อศาลเห็นด้วยกับคำขอของเราแล้ว ศาลก็จะมีคำสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทำดังกล่าว การใช้สิทธิในลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นการฟ้องคดี แต่เป็นการใช้สิทธิร้องขอก่อนการฟ้องคดี ซึ่งกฎหมายความลับทางการค้าบัญญัติให้สิทธินี้แก่เจ้าของความลับทางการค้าไว้เป็นกรณีพิเศษ (หากเป็นคดีประเภทอื่น จะต้องฟ้องคดีก่อนจึงสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการละเมิดชั่วคราวได้)

ขั้นที่สาม –  หากผู้นั้นไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาลหรือหากเราไม่ร้องขอต่อศาลไม่ทันการณ์ ผู้นั้นได้ละเมิดสิทธิของเราไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเอาความลับทางการค้าของเราไปเปิดเผย หรือเอาไปใช้โดยพลการ เราจะต้องไปดำเนินการฟ้องคดีต่อศาล และในการฟ้องคดีดังกล่าว เราสามารถขอให้ศาลเยียวยาเราในรูปแบบต่าง ๆ ได้ดังนี้

  1. ยุติการละเมิดทันที
  2. ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
  3. เรียกร้องค่าขาดประโยชน์
  4. เรียกเอาผลกำไรที่ผู้นั้นได้มาจากการละเมิดความลับของเรา
  5. ขอให้ทำลาย หรือริบข้าวของเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการละเมิด
  6. ขอให้ศาลสั่งให้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ละเมิดได้ทำขึ้นโดยใช้ความลับทางการค้าของเราตกมาเป็นของเรา
  7. หากผู้ละเมิดมีเจตนากลั่นแกล้งให้เราได้รับความเสียหายหรือให้ความลับนั้นสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้า เราอาจขอให้ศาลกำหนดค่าเสียหายเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการลงโทษด้วยก็ได้ โดยศาลอาจสั่งให้ผู้นั้นจ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้นจากมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงได้สูงถึง 2  เท่า และกรณีละเมิดโดยเจตนากลั่นแกล้งนี้ ก็เป็นความผิดทางอาญาอีกด้วย โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทความโดย  ดร.ธนพจน  เอกโยคยะ  นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ

ไปหน้าแรก  ธุรกิจแฟรนไชส์