ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน “English Corner” มั่นใจกับคุณภาพมาตรฐาน ลงทุนเพียง 250,000 บาท

ธุรกิจแฟรนไชส์,ธุรกิจ SMEs, อาชีพเสริม

ธุรกิจแฟรนไชส์ English Corner

ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน “English Corner”

ธุรกิจแฟรนไชส์ English Corner ดำเนินธุรกิจมากว่า 7 ปีแล้ว เริ่มก่อตั้งในปี 2549 โดยทีมผู้บริหารชาวไทยผู้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และมีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ ในรูปแบบการเรียนภายในประเทศ มีอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นที่ปรึกษา โดยใช้ประสบการณ์สอนจากรูปแบบที่ประสบความสำเร็จในสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ ทุกหลักสูตรผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม จากทีงานอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

“ต่อมาเมื่อเราได้เปิดทำการไประยะหนึ่ง ทีมผู้บริหารและคระที่ปรึกษา เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนของเด็กไทย จึงรวบรวมหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน ทำการจัดพิมพ์จดลิขสิทธ์ในนาม English Corner โดยในปี 2553-2555 เราได้ทดลองบริหารการจัดการในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อหาข้อดี ข้อเสีย และเตรียมความพร้อม สำหรับการขยายตัวออกสู่ทุกเขตภูมิภาค และเปิดรับบุคคลทั่วไป คณาจารย์ผู้ประกบการผู้สนใจธุรกิจการศึกษา ปัจจุบันเรามีธุรกิจแฟรนไชส์อยู่  20 สาขา

ดร.สิภาลักษณ์  แจงเรื่องเงื่อนไขการลงทุน โดยค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น 250,000 บาท ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 4 ปี ต่ออายุจ่าย 5,000 บาทต่อ 4 ปี และมองว่าคุณสมบัติของผู้ลงทุน ต้องมีเวลาเอาใจใส่ในธุรกิจ หรือมีบุคลากรที่สามารถบริหารงานได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รักการเรียนรู้ รักเด็ก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีเงินลงทุนที่เหมาะสับกับขนาดธุรกิจ โปรโมชั่นทางการตลาด

ธุรกิจแฟรนไชส์,ธุรกิจ SMEs, รายได้เสริม

ธุรกิจแฟรนไชส์ English Corner

จุดเด่นของหลักสูตร “English Corner” เป็นหลักสูตรที่เน้นแก้ไขข้อบกพร่องในทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ ของเด็ก มีการวัดระดับเพื่อให้นักเรียนได้เริ่มเรียนในระดับที่เหมาะสม ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป เน้นสร้างพื้นฐานเพื่อพร้อมสำหรับการพัฒนาสร้างความรักความมั่นใจในการเรียนรู้ให้ความสำคัญกับผลที่ได้จากการเรียน สามารถวัดระดับประเมินผลได้ ควบคุณภาพการเรียนการสอนโดยควบคุมจำนวนเด็กต่อครูผู้สอน

สิ่งที่แฟรนไชส์จะได้รับคือ สิทธิ์ในการใช้ชื่อเครื่องหมายและวิธีการเรียนการสอนแบบ English Corner ชุด Start up English Corner คู่มือผู้บริหาร คู่มือเจ้าหน้าที่ประสานงาน คู่มือครู ป้าย Logo คำว่า English Corner 1 ชุด ธงญี่ปุ่น+ขาตั้ง 2 ชุด โบรชัวร์ 2,000 แผ่น หนังสือแบบเรียนสำหรับครู 1 ชุด CD เอกสารสำหรับสาขา 1 แผ่น ใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่จบแต่ละระดับ ใบเสร็จ English Corner 2 ชุด โปรแกรม Electronic Dictionary Super Dict 1 ชุด โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลสาขา อบรมหลักสูตรผู้บริหาร 2 ท่าน อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประสานงาน 2 ท่าน อบรมครู หลักการเรียนการสอนแบบ English Corner ตลอดอายุสัญญา การโฆษณาประชาสัมพันธ์สาขาผ่านทางเว็บไซต์ ที่ปรึกษากิจการ วิเคราะห์ทำเลที่เหมาะสม การตกแต่ง ออกแบบสถานที่ Set ระบบงาน และสนับสนุนการจัดการสาขา การตลาดในพื้นที่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ภาพรวม ฟรี Program marketing to success มูลค่า 35,000 บาท สำหรรับผู้ลงทุนที่เริ่มธุรกิจภายในปี 2555

ทั้งนี้ยังได้กำหนดขอบเขตของแฟรนไชส์ด้วย โดยแต่ละสาขาที่เปิดสอนจะได้รับสิทธิ์การป้องกันเขตการขาย กำหนดด้วยเขตพื้นที่ เช่น กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 1 สาขา มีอาณาเขตให้บริการทางการศึกษาไม่ต่ำกว่า 30 ตร.กม. (และเขตอำเภอเมืองในจังหวัดใหญ่) หรือระยะรัศมี 3 กม.โดยรอบต่างจังหวัด ใช้เขตการปกครอง (อำเภอ)เป็นเกณฑ์ โดยพิจารณาร่วมกับจำนวนประชากรในแต่ละพื้นที่ สำหรับอัตราค่าเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ คอร์สละ 3,900 บาท จำนวน 24 ชั่วโมง ซึ่งไม่รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

ธุรกิจแฟรนไชส์ : “Entlish Corner ไทยในปี 2555 พร้อมวางแผนการตลาดโดยมุ่งเน้นทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1.กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนกับทางโรงเรียน English Corner 2. กลุ่มผู้ประกอบการที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดาวกระจาย โดยใช้สาขาที่มีอยู่เป็นศูนย์กลางและประชาสัมพันธ์ขยายออกไปในแต่ละพื้นที่  และในปี 2555 จะขยายสาขาให้ครบ 35 สาขา และครอบคลุมทุกจังหวัดภายในปี 2558” ดร.สิภาลักษณ์ กล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์

ชื่อกิจการ : ธุรกิจแฟรนไชส์ English Corner

ประเภทกิจการ : โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

รูปแบบการลงทุน : ธุรกิจแฟรนไชส์

งบการลงทุน: เริ่มต้น 250,000 บาท

ที่อยู่ : 1005 ซ.สามัคคี ถ.ประชาชื่น ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. : 0-2573-4024

เว็บไซต์ : www. Englishcorner.in.th

ไปที่ ธุรกิจ SMEs