ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงวัย ตลาดใหญ่ที่น่าจับจอง ช่องว่างทางธุรกิจที่รอการลงทุน

ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ

ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ

เมื่อการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเจริญก้าวหน้า ทำให้คนไทยมีอัตราการตายลดต่ำลง โดยเฉพาะในวัยทารกและวัยเด็ก ผู้สูงอายุมีแนวโน้มว่าจะมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าในอดีต จากข้อมูลของ “โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการและเตรียมความพร้อมสู่สากล:ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ สำนักงานส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ กับมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าในปี 2550 มีประชากรผู้สูงอายุประมาณ 7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10.7 จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ

และในปี 2553 ที่ผ่านมา มีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 7.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และคาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นถึง 11-12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ปัญหาของสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันคือ ลูกหลายต้องทำงาน ไม่มีเวลาในการดูแลพ่อแม่หรือผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านตามลำพัง กลุ่มสุขภาพดีและช่วยเหลือตัวเองได้ก็แล้วไป แต่หากป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ บุตรหลานบางส่วนที่กตัญญูและพอที่จะมีฐานะ แต่ไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ผู้สูงวัย ก็จะใช้วิธีจัดหาคนมาดูแลแทน

ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ

ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ

จุดนี้เองทำให้ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการและนักลงทุนจำนวนมาก ให้ความสนใจกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้น โดยมีการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มที่ดี และเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น สถานดูแลผู้สูงอายุประจำวัน สถานบริบาล ที่อยู่อาศัยเฉพาะผู้สูงอายุ สถานส่งเสริมผู้สูงอายุ ฯลฯ

ธุรกิจบริการผู้สูงอายุเหล่านี้จำเป็นจะต้องได้รับการส่งเสริมเพื่อเร่งยกระดับคุณภาพบริการ เพื่อรองรับผู้สูงอายุ และรวมถึงการแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งปัจจุบันธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวมาก ทั้งยังก่อให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ให้บริการใหม่ ๆ หลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจส่งคนเข้าไปดูแลและบริการผู้สูงอายุที่บ้านพัก บริการรับพาไปเที่ยว บริการพาไปพบแพทย์ ซึ่งเป็นการทำหน้าที่แทนคนในครอบครัวที่มีภาระงานประจำ ทั้งนี้เรื่องของ “มาตรฐาน” การดูแลผู้สูงอายุ ยังคงมีความสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักอย่างยิ่ง

เพราะงานบริการมิใช่เพียงแค่ขาย “บริการ” แล้วได้รับเงินเป็นการตอบแทนกลับมา แต่ต้องขายคนซึ่งมีทักษะและ “หัวใจ” ที่รักในงานบริการด้วย ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมความรับผิดชอบและความจริงใจ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจบริการอย่างยั่งยืนในอนาคต

ไปหน้าแรก ธุรกิจแฟรนไชส์