กระทรวงไอซีที เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ICT ไทย

ธุรกิจ SMEs

กระทรวงไอซีที

ธุรกิจ SMEs: นายสมบูรณ์  เมฆไพบูลย์วัฒนา ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยว่า ปัจจุบัน GDP ของประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ธุรกิจ SMEs โดยประเทศไทยมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมรวมแล้วกว่า 2 ล้านราย มีการจ้างแรงงานกว่า 8 ล้านคน และผู้ประกอบการไอซีทีของประเทศมีมากกว่า 3,000 ราย เป็นผู้ประกอบการไอซีทีขนาดกลางและขนาดเล็กกว่า 96% ซึ่งมูลค่าของอุตสาหกรรมไอซีทีในประเทศไทยมีมูลค่าเกือบล้านล้านบาท ส่วนใหญ่มูลค่านั้นจะเป็นอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจากผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งสิ้น

แต่เมื่อมองปัญหาในปัจจุบันของอุตสาหกรรมไอซีทีที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ประกอบกับจากการที่กระทรวงฯ ได้มีการศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการในด้านการลงทุนและสถาบันทางการเงินในเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางในการส่งเสริมผู้ประกอบการไอซีทีที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กประสบปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมได้แก่ ปัญหาด้านแหล่งเงินทุนที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุด รองลงมาเป็นเรื่องการตลาด และท้ายสุดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คือ ปัญหาบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพ

นอกจากนั้น ด้านสถานภาพทางการเงิน พบว่าจำนวนผู้ประกอบการที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบยังมีไม่มาก เนื่องจากสถาบันการเงินได้มองอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันและไม่มีการรับประกันความมั่นคงของการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นเรื่องยากมากที่สถาบันการเงินจะปล่อยสินเชื่อให้ อีกทั้งผู้ประกอบการยังขาดความรู้ด้านธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การทำการตลาดที่เป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงฯ ได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไอซีทีไทยสู่สากล กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อม และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 โดยกระทรวงฯ จะให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้อย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง